Sunday, April 3, 2011

Tere tulemast Loomastiku Seirekeskuse lehele!


Siin on eestikeelsele lugejale mõeldud materjal Loomastiku Seirekeskuse töökavade ja tegevuste kohta. Siin esitatut täiendab varem koostatud ingliskeelne koduleht „Animal Monitoring Centre“ (http://animal-mc.blogspot.com/).


Loomastiku Seirekeskuse (LSK) asutasid vabaühenduses Sicista Arenduskeskus (Sicista Development Centre) tegutsevad vabakutselised loodusteadlased, loomastiku seire eksperdid siinpoolses Euroopas.

LSK ülesanne on läbi viia maismaa väikeloomade (kahepaiksete, roomajate, mittelendavate pisiimetajate, nahkhiirte, suurte maismaalimuste) uuringuid ja seiret Eestis ja mujal Euroopas teaduslikul alusel. Suur hulk neist loomadest (sh kõik kahepaiksed, roomajad ja nahkhiired) on Eestis ja mujal Euroopas kaitse all. Selleks, et neid loomi tulemuslikult kaitsta, on vaja regulaarselt koguda andmeid nende seisundi kohta elupaikades. Iga loomarühma puhul tuleb selleks kasutada spetsiaalseid loendusmeetodeid ning rakendada neid õigetes kohtades ja õigel ajal – vaid nii saab koguda nende loomade kohta seirelist väärtust omavaid andmeid.

Loomastiku seire – see on teaduslikul alusel ja kogenud seiretöötajate poolt igal aastal tehtav töö, mis annab inimühiskonnale teabe konkreetsete (seiratavate) loomaliikide ja nende elupaikade seisundist (olukorrast) uuritaval alal. Ainult seire – asurkondade seisundi teaduslik jälgimine läbi aja – annab tõepärase teabe loomaliikide tegelikust olukorrast looduses.

Selle teabe põhjal saab koostada tulemuslikke kavasid seiratavate loomaliikide ja nende elupaikade kaitsmiseks ja säilitamiseks. Seda teavet saab kasutada loodushariduslikes tegevustes, looduse tundmaõppimisel, loodusväärtuste tutvustamisel ja loodusteaduste edendamisel. See teave on aluseks inimtegevuse olulistele valdkondadele ning inimene saab seda teavet kasutada looduses tegutsedes.

Ilma seireta pole teada, millised loomaliigid uuritaval alal elavad, mis nad seal teevad, mis või kes neid seal ohustab ja kuidas neil oma elupaikades läheb. Selle teabe annabki seire. Kaitstes ja säilitades looduses elavaid loomaliike ja nende elupaiku kaitseb inimene ühtlasi oma elukeskkonda, selle loomulikke koostisosi ja kvaliteeti.

Nõnda võiks loomastiku seisundi vastu huvi tunda iga inimene, kes hoolib oma elukeskkonnast ja on huvitatud loodusväärtuste säilimisest läbi aja. Iga inimene saab anda ka oma panuse loomastiku seires. Selleks on mitu võimalust: alates huvi tundmisest looduse vastu, looduse tundmaõppmisest, osalemisest uurimistöös, oma teadmiste edasiandmisest teistele kuni seire-teadlaste töö materiaalse toetamiseni.

Ülevaade teaduslikul alusel tegutseva MTÜ Sicista Arenduskeskus tegevusest looduse uurimisel, õppimisel ja tutvustamisel Eestis ja Euroopas on olemas netis: 
http://sicista.edicy.co/et


LSK tegevus (panus ühiskonnale) on järgmine: 1) kogenud seiretöötajate tulemuslik töö; 2) efektiivsete, säästlike ja jätkusuutlike meetodite kasutamine loomastiku uurimisel; 3) tulemuslike abinõude väljatöötamine loomastiku kaitse elluviimiseks; 4) ühiskonna teavitamine loomastiku olukorrast ja sellega seonduvast.

Koostööpartneritelt ootab LSK järgmist panust ühisesse üritusse: 1) huvi tundmist looduse ja selle väärtuste vastu; 2) looduse tundmaõppimist; 3) osalemist loomastiku uuringutes; 4) osalemist loomastiku uuringute ja seire alastes aruteludes; 5) rahalist ja/või töövahendilist panust uuringute ja seire läbiviimiseks.


LSK teadlastega saab ühendust pidada järgmisel e-aadressil: matti (at) ut.ee [pärast aastat 2021 ei tööta]
Loomastiku Seirekeskuse tegevusi saab rahaliselt toetada pangaülekande abil, selleks palun saata e-kiri aadressile matti.masing (att) gmail. com


Suur tänu abi eest!


Matti Masing,
Euroopa boreaalse fauna ekspert aastast 1987


Website in English

Animal Monitoring Centre
http://animal-mc.blogspot.com/